هشدار هشدار هشدار


شرکت هلدینگ توسعه دهندگان سیستم ابتکار و بنیاد آموزش مجازی ایرانیان ( با ما )
که با سایت ebama.org در حال فعالیت برای دوره های EBC*L می باشد ، مورد
تایید دفتر مرکزی EBC*L اتحادیه اروپا نمی باشد و هیچگونه نمایندگی در ارائه دوره های آموزشی EBC*L ندارد
۱۳۹۲/۱۲/۲۲
www.ebcl.ir
نماینده شرکت EBCL