متن تقدير و تشکر شرکت پتروشیمی مروارید

متن تقدير و تشکر شرکت پتروشیمی مروارید در خصوص برگزاری آزمون شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا EBC*L در عسلویه با حضور مدیران ارشد پتروشیمی
تاریخ 1397/04/13 


۱۳۹۷/۱۲/۱۵
www.ebcl.ir
نماینده شرکت EBCL