آغاز ثبت نام جدید دوره های EBC*L

برنامه شایستگی مدیریت  نخســتین برنامۀ جهانی برای رونق دانش مدیریت به زبان یکسان،  در سطح  5قاره و به  27زبان مختلف دنیا در حال ارائه و تدریس بوده که تمام آموزش ها با سرفصل های مشترک و با زبان های متفاوت درحال اجراست.
این برنامۀ آموزشــی در ســه سطح  و با سرفصل های مشخص، امروز در دســترس علاقه مندان به دانش مدیریت بوده و کلیۀ منابع آزمون به زبان فارسی است.
برای ثبت نام دوره های جدید EBC*L با دفتر مرکزی تماس حاصل نمایید..

۱۳۹۷/۱۱/۲۳
www.ebcl.ir
نماینده شرکت EBCL