گفتگو با دکتر فضلی پور در برنامه دست به دست از شبکه تهران (بخش دوم)


در این گفتگو دکتر فضلی پور به ادامه برنامه قبل و به فرصت های از دست رفته ایران از جمله کشاورزی، منابع طبیعی و گردشگری در بقیه استانهای کشور می پردازند.

تاریخ پخش: 10 بهمن ماه 96


۱۳۹۶/۱۱/۱۷
www.ebcl.ir
نماینده شرکت EBCL