گفتگو با دکتر فضلی پور در برنامه دست به دست از شبکه تهران (بخش اول)


در این گفتگو دکتر فضلی پور به فرصت های از دست رفته ایران از جمله کشاورزی، منابع طبیعی و گردشگری پرداخت.

تاریخ پخش: 27 آذر ماه 96


۱۳۹۶/۱۱/۱۷
www.ebcl.ir
نماینده شرکت EBCL