سمینار جهانی سازی و تجاری سازی برند


دفتر شایستگی مدیریت تجاری اتحادیه اروپا EBC*L با همکاری دبیرخانه کنفرانس بین المللی ایران 1404 برگزار میکند:
"سمینار جهانی سازی و تجاری سازی برند"

               
۱۳۹۶/۰۶/۰۱
www.ebcl.ir
نماینده شرکت EBCL