اولین نشست شورایعالی سیاستگذاری ، هیئت علمی و نمایندگان وزارتخانه ها و سازمان ها درکنفرانس بین المللی ایران ۱۴۰۴
آقای دکتر عظیم فضلی پور (عضو شورای علمی سازمان تجارت جهانی و عضو شورایعالی سیاستگذاری و هیئت علمی ) در خصوص روند پیامدهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) سخنرانی نمودند و با تاًکید بر اینکه بایستی سرمایه گذاری ها در کشور متمرکز بر مزیت های رقابتی ایران از جمله ۳۴ محوری که (WTO) به ایران توصیه نموده است باشد ، ضرورت آشنایی و آموزش سازمان های دولتی و خصوصی با قوانین و مقررات و الزامات سازمان (WTO) بمنظور کسب آمادگی لازم برای ورود به فضای کسب و کار بین المللی را بیان نموده اند که در این خصوص NGO ایرانی عضو (WTO) در حال راه اندازی در ایران می باشد.               
۱۳۹۵/۱۰/۲۸
www.ebcl.ir
نماینده شرکت EBCL