مصاحبه زنده دکتر عظیم فضلی پور با رادیو ایران

دغدغه های دکتر فضلی پور نسبت به ثبت میراث ناملموس ایران به نام کشورهای دیگردر گفتگو با رادیو ایران

۱۳۹۵/۰۹/۲۹
www.ebcl.ir
نماینده شرکت EBCL