چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
اینجا هستیدSkip Navigation Links : صفحه نخست : EBC*L : آزمون هاي ملي EBC*L : آزمون های سال 96

  آزمون های ملی بهار 1396

ردیف

زمان و تاریخ آزمون

سطوح

1

پنجشنبه   96/1/31

A & B

2

پنجشنبه  96/2/28

A & B

3

پنجشنبه  96/3/25

A & B
  آزمون های ملی تابستان 1396

ردیف

زمان و تاریخ آزمون

سطوح

1

پنجشنبه   96/4/22

A & B

2

پنجشنبه  96/5/26

A & B

3

پنجشنبه  96/6/30

A & B

              

  آزمون های ملی پاییز 1396

ردیف

زمان و تاریخ آزمون

سطوح

1

پنجشنبه   96/7/27

A & B

2

پنجشنبه  96/8/25

A & B

3

پنجشنبه  96/9/30

A & B