چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
اینجا هستیدSkip Navigation Links : صفحه نخست : EBC*L : سطوح EBC*L : سطح C


سطح EBC*L  Cآخرین مرحله از
EBC*l می باشد که دانش مدیریت نام دارد. دانش آموختگان در این سطح ابزارهای اقتصادی برای مدیریت یک موسسه و بخش هایش و همچنین شرایط و رویه های مدیریت اثر بخش کارکنان را می شناسند. این سطح شامل شایستگی های رهبری مانند خود مدیریتی، انگیزش، توسعه تیم، ارتباطات و حل تعارض نیز می باشد. به علاوه، موارد عملی و مباحث مربوط به مدیریت عمومی مانند چالش های  مدیریت منابع انسانی نیز از سیلابس های این سطح است. کسانی که همه سطوح را می گذرانند گواهی نامه مدیریت EBC*L را کسب می کنند. سطح C شامل سرفصل های ذیل است:

هدف:
فارغ التحصیلان سطح C به دانش فنی مورد نیاز برای مدیریت یک گروه ،سازمان،بخش و یا یک شرکت آشنا هستند که شامل مهارت های رهبری و کارشناسی و همچنین آمادگی برای انجام وظایف در توسعه منابع انسانی می باشد. موقعیت های واقعی زندگی ،چالش هاو مشکلات هویدا شده در مورد مطالعات رهبری ،برای این افراد می تواند توسط به کارگیری ابزارهایی که از طریق برنامه کسب کرده اند فراهم شود. همچنین یک روز اختیاری اضافی به بررسی ویژگی های مدیریتی ،وظایف و نقش ها ،شامل تجزیه و تحلیل قوت و ضعف اختصاص داده شده است.
   vپایه های رهبری:
 • نقش ها-وظایف –مسئولیت ها
 • فرآیند جامع رهبری
 • مدیریت هدف،استراتژی-ماموریت شرکت
 • مسئولیت اجتماعی شرکت

 • vمدیریت پرسنل:
 • از مدیریت منابع تا برنامه ریزی پرسنل
 • استخدام- جستجوی پرسنل و انتخاب
 • ابزارهایی برای انتخاب پرسنل – در خواست نامه (کاربرد)
 • ادغام (یکپارچگی)کارمندان جدید- اولین گام های توسعه یک تیم
 • توسعه مهارت و شخصیت
 • هزینه های پرسنل،اشکال(شخصیت های)کلیدی مدیریت HR
 • قوانین پایه
 • اصول اساسی قانون کار

 • v رهبری-کارمندان برجسته:
 • شخصیت رهبری
 • مدیریت هدف
 • انگیزه
 • ارتباط
 • دستور العمل کار و نمایندگی
 • ارزیابی کارکنان
 • بحث ها و جلسات
 • آموزش و مربیگری
 • ساختار گروه و پیشرفت

 • vرهبری – کاربرد عملی:
 • با فرض یک نقش رهبری جدید
 • مشکلات با پذیرش
 • مدیریت تعارض
 • غوغا(ازدحام)کردن
 • مشکلات با انگیزه
 • فرسودگی شغلی
 • اجرای(انجام)تغییرات
 • مدیریت شکایت (دادخواه)
 • تخلف از قواعد رفتار
 • مدیریت تنوع


این سطح معادل 200 ساعت آموزش مدیریت است. 


نمونه مدرک سطح C :


*ثبت نام سطحC

صفحه اصلی

اخبار و تازه ها

تماس با ما