چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱
در حال بروزرسانی ....


1- اسامی قبول شدگان آزمون EBC*L - سطح B - بهمن ماه 91 - تهران

2- اسامي قبول شدگان آزمون EBC*L - سطح B - فروردين ماه 92

3- اسامي قبول شدگان آزمون EBC*L سطح B - ارديبهشت ماه 92

4- اسامي قبول شدگان آزمون EBC*L سطح B - خرداد ماه 92

5- اسامي قبول شدگان آزمون EBC*L سطح B - تیر ماه 92

6- اسامي قبول شدگان آزمون EBC*L سطح B -شهریور ماه 92

7-اسامي قبول شدگان آزمون EBC*L سطح B -دی ماه 92

8.اسامي قبول شدگان آزمون EBC*L سطح B -اسفند ماه 92

اسامی قبول شدگان آزمونEBC*L سطح B بانک صادرات

09- اسامي قبول شدگان آزمون EBC*L سطح B -اردیبهشت ماه 93

10- اسامي قبول شدگان آزمون EBC*L سطح B -شهریور ماه93

11- اسامي قبول شدگان آزمون EBC*L سطح B -آبان ماه 9312.اسامی قبول شدگان آزمون EBC*L سطح B ششم خرداد 94بانک صادرات

13.اسامی قبول شدگان آزمون EBC*L سطح B یازده مرداد94بانک صادرات

14.اسامی قبول شدگان آزمون EBC*L سطح B مورخ 19شهریور1394

15.اسامی قبول شدگان آزمون EBC*L سطح B مورخ 16 مهر
1394

16.اسامی قبول شدگان آزمون EBC*L سطح Bمورخ 5بهمن 94

17.اسامی قبول شدگان آزمون EBC*Lسطح Bمورخ15.بهمن94

18.اسامی قبول شدگان آزمونEBC*L سطح Bمورخ 26.بهمن 94


19.اسامی قبول شدگان آزمون EBC*L سطح B مورخ 30 اردیبهشت 95